Destinasjon Hovden – Gjennomførte prosjekt

Vikingvegen

Skiltprosjekt på den 3 km. lange turveien var ferdig 19.10.2023. I alt 18 skilt ble satt opp, med info om lokal historie og kultur, med fokus på aktivitet i Vikingtida. Hovedsakelig er det info om fornminner knyttet til storstilt produksjon av jern fra myrmalm og om villrein og tilhørende kulturminner fra samme tidsepoke. Prosjektet inneholder også litt nyere historie knyttet til tamreindrift og om Bykle som en av landets største vannkraftskommuner. Fra innhenting av anbud fra ulike leverandører, til jobb med tekstskriving, design, korrekturlesing og montering var ferdig, gikk det litt over et år. Oppdraget ble utført for Bykle kommune.

Skilt Viking vegen no 1

HIDDEN

I eit prosjekt i regi av SVR (Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene landskapsvernområde), har Destinasjon Hovden lagt inn 115 kartfesta kulturminne i appen HIDDEN. Nokre med tilhøyrande segner. Det er lagt inn lokal historie, bilder og eit par lydfiler knytt til dei forskjellige stadene. Dei 115 kulturminna er fordelt på Kvinesdal, Sirdal, Hjelmeland, Suldal, Åseral, Bygland, Valle, Bykle, Bygland, Vinje og Ullensvang kommunar. Appen er knytta opp mot kulturminnesøk/Askeladden, der alle offisielt registrerte kulturminner ligg inne.

Visste du for eksempel at det ligg fleire jordhytter i Dyreheii, i grensetraktene mellom Suldal og Bykle? I løpet av 1800-talet vart det reist ni små bygningar som lokalt blir kalla jordhytter. Enkelte av dei er restaurert og opne for folk. Søk for eksempel opp «Jordhytta i Grjotdalen» i HIDDEN, så finn du meir informasjon.

I appen, ser du GPS-posisjonen din, slik at du kan finne kulturminner når du er på tur.

Grafisk bild på Appen Hidden

 

Heiverten

I samarbeid med Ryfylke Næringshage og SVR (Setesdal Vesthei Ryfylkeheiene verneområder) har vi utviklet et digitalt vertskapskurs i appen/plattformen Motimate.

Kurset er delt inn i 4 hovedtema med mellom 3 og 8 undertema. Det ble i alt laget 20 korte videoer og alle hovedtemaer avsluttes med en quiz.

Hovedtema:

1.     Villreinen

2.     Naturvett

3.     Kulturminne i heiområda

4.     Om heiplanområdet

Ta gjerne kontakt for demo / mer info om plattformen Motimate eller hva slags innhold som er mulig å lage. Plattformen er svært godt egnet til kurs og opplæring, HMS og mye mer. En motiverende måte å lære på, hvor man kan bruke appen på mobiltelefonen og dermed ta kursene i ledige stunder. Man kan velge om ulike kurs skal være obligatoriske, om de skal gås gjennom før man begynner i ny jobb, eller om det er frivillig.

Man får best utbytte av å ta kursene i appen/plattformen Motimate, men man kan også legge info/kurs åpent og tilgjengelig for alle på en nettside, f.eks til besøkende/gjester.

Dette er gjort med Heiverten-kurset. Du finner det på SVR sin nettside

Villrein på fjell med gevir